§ 1
Dane stron

 

Umowa zawarta w ________ dnia ________ pomiędzy:

Zamawiającym – Para młoda:

Imię i Nazwisko Panny młodej:
Adres zamieszkania:
Numer i seria dowodu osobistego:
Telefon kontaktowy:

Imię i Nazwisko Pana młodego:
Adres zamieszkania:
Numer i seria dowodu osobistego:
Telefon kontaktowy:

a

Wykonawcą – Fotografem:

Jakub Chmielewski
Chmielewscy Sp. z o.o.
ul. Mroza 23a/43
10-692 Olsztyn
www.jakubchmielewski.pl
tel: +48 607-884-399
e-mail: kontakt@jakubchmielewski.pl

 

§ 2
Szczegóły dotyczące wykonania reportażu

 

2.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła dla Zamawiających polegającego na fotograficznym udokumentowaniu przebiegu uroczystości ślubnej, która odbędzie się ________ dnia oraz sesji plenerowej, która odbędzie się ________ .

2.2. Informacje dotyczące miejsc wykonania usługi:

Start przygotowań:
Miejsce pobytu Pani Młodej w dniu Ślubu:
Miejsce pobytu Pana Młodego w dniu Ślubu:
Miejsce i godzina Ślubu:
Sala Weselna:

2.3. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania informacji o zmianie szczegółów dotyczących wykonania reportażu oraz informacji niezbędnych do jego należytego wykonania z odpowiednim wyprzedzeniem, najpóźniej dzień przed wykonaniem fotoreportażu.

 

§3
Warunki wykonania i opis usługi

 

3.1. Wykonawca realizuje dzieło własnym staraniem, przy użyciu własnych narzędzi i na własnych materiałach w zachowaniem należytej staranności i na poziomie technicznym stosownym dla tego rodzaju dzieł. Jednocześnie wykonawca informuje, iż efekt końcowy reportażu ślubnego uzależniony jest od warunków zastanych w miejscu wykonywania reportażu (rodzaj i natężenie oświetlenia) i w związku z tym, w wypadku rażąco niedogodnych warunków estetyka zdjęć może odbiegać od prezentowanej w portfolio Wykonawcy.

3.2. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z ofertą, portfolio i dorobkiem Wykonawcy oraz akceptuje jego styl wykonywania fotografii wraz ze sposobem ich obróbki, formę wykonywania pracy oraz ogólną estetykę wykonywanej fotografii i akceptuje ją.

3.3. Wykonawca polegając na swoim zmyśle estetyki dokona selekcji zdjęć do kompleksowej obróbki i to on decyduje o finalnym wyglądzie fotografii włączając w to zakres i natężenie retuszu oraz konwersję zdjęć do czerni i bieli. Obróbka fotografii oraz retusz obejmują poprawkę niedoskonałości skóry, usuwanie zbędnych elementów z tła, które wpływają na estetykę w fotografii w subiektywnym odczuciu Wykonawcy. Obróbka nie obejmuje takich operacji jak usuwanie postaci, usuwanie przedmiotów, dodawanie przedmiotów i postaci, zmiany plastyki twarzy lub postury postaci.

3.4. Ze względu na masowy, spontaniczny i niepowtarzalny charakter uroczystości ślubnej oraz formę wykonania zdjęć jaką jest fotoreportaż Zamawiający oświadcza, że jest świadomy na czym polega reportaż fotograficzny w wykonaniu Wykonawcy. Wykonawca w szczególności nie może zagwarantować, że reportaż obejmował będzie uwiecznienia na fotografiach wszystkich sytuacji, zdarzeń oraz wszystkich osób biorących udział w uroczystościach, a Zamawiający jest świadom tego faktu.

3.5. Wykonawca wyraża zgodę na obecność kamerzysty podczas uroczystości, jednak zaznacza, by działał on w sposób nie kolidujący z pracą Wykonawcy. Wykonawca nie odpowiada za potencjalne zaniżenie jakości dzieła powodowanego przez jego sprzęt oświetleniowy lub samą jego obecność i zachowanie. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że obecność kamerzysty może wpłynąć negatywnie na jakość ujęć, ponieważ Wykonawca nie gwarantuje, że wszystkie zdjęcia oddane w ramach niniejszej umowy nie będą zawierały osoby wideooperatora i/lub części jego sprzętu.

3.6. By zachować najwyższy poziom jakości wykonanego dzieła i zapewnić komfort jej wykonywania Wykonawca nie wyraża zgody na obecność podczas uroczystości innych fotografów komercyjnych (chyba że strony ustaliły ten fakt w momencie podpisania umowy). Wykonawca oświadcza również, że nie bierze odpowiedzialności za zaniżoną jakość dzieła w wyniku nieprzewidywalnego zachowania innych osób wykonujących zdjęcia lub film (w szczególności gości weselnych z aparatami fotograficznymi oraz telefonami) i nie gwarantuje że ujęcia nie będą zawierały ich obrysów i/lub części ich sprzętu. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania gości o niniejszym zapisie.

3.7. Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku zaistnienia w/w faktu Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia do wglądu dla Zamawiającego portfolio osoby, która będzie miała wykonać za niego dzieło oraz która będzie posiadała doświadczenie fotograficzne i umiejętności na poziomie zastępowanego fotografa. Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia zastępstwa. W takim przypadku wpłacony przez Zamawiającego zadatek zostaje mu zwrócony, a umowa rozwiązana.

3.8. Wykonawca nie przekazuje wszystkich wykonanych podczas reportażu lub sesji zdjęć. Zapis ten dotyczy jakichkolwiek surowych plików graficznych w formacie RAW lub w formacie JPG przed obróbką cyfrową. Wykonawca motywuje swoją decyzję tym, że fotografie poddane nieumiejętnej obróbce i drukowi niskiej jakości mogłyby zaszkodzić wizerunkowi marki Wykonawcy, który te fotografie wykonał.

3.9. Zamawiający ma świadomość faktu, że wszelkie sugestie dotyczące sposobu wykonania dzieła, a także informacje niezbędne do jego należytego wykonania, winny zostać przekazane wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem, najpóźniej dzień przed wykonaniem reportażu.

3.10. Wykonawca zaznacza, że podczas wykonywania dzieła objętego umową, zarówno podczas wykonywania reportażu, jak i sesji plenerowej, nie spożywa alkoholu.

 

§4
Szczegóły dotyczące realizacji oraz warunki przekazania materiału

 

4.1. Wykonawca zachowa na swój użytek (w szczególności dla celów swojej reklamy i promocji), wyłącznie fotografie wybrane w porozumieniu z Zamawiającym, wykonane w ramach umowy. Zamawiający wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie wizerunku, jak i nie będzie w przyszłości z tego tytułu przedstawiał żadnych dodatkowych roszczeń finansowych.

4.2. Jeśli Wykonawca bądź Zamawiający udostępnienia wykonane fotografie kamerzyście, na prośbę Zamawiającego, w celu dopełnienia filmu lub wykonania nadruków czy okładek, kamerzysta jest zobowiązany do opisania fotografii przed projekcją zdjęć w filmie poprzez umieszczenie czytelnymi napisami: „Zdjęcia wykonane przez Jakuba Chmielewskiego www.jakubchmielewski.pl”. Postanowienie dotyczy również wykonania okładki płyty. Odpowiedzialność za brak w/w informacji ponosi Zamawiający.

4.3. Strony ustalają, że w terminie 60 dni roboczych od daty wykonania całości zlecenia (łącznie z wykonaniem sesji plenerowej) Wykonawca przekaże zamówione materiały Zamawiającemu, zgodnie z wybranym pakietem. W przypadku ustalenia daty sesji plenerowej późniejszej niż data uroczystości, przekazanie dzieła nastąpi w terminie ustalonym powyżej liczonym od daty tejże sesji. Do maksymalnego czasu wykonania dzieła dolicza się również czas potrzebny Zamawiającemu na dokonanie wyboru ujęć, odbitek czy akceptację projektów graficznych. Przekazanie dzieła nastąpi w miejscu i o godzinie ustalonej z Zamawiającym. O ewentualnych opóźnieniach, spowodowanych okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy należy poinformować Zamawiającego.

4.4. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z sesji plenerowej, czas oddania całości materiałów zgodnie z wybranym pakietem liczony jest od dnia poinformowania Wykonawcy o fakcie rezygnacji z tejże części usługi.

4.5. Wybrany pakiet to ________ .

Zamawiający zgodnie z wybranym pakietem otrzymuje:

Usł1ugi dodatkowe:

4.6. Szczegóły dotyczące zamówienia albumu, w szczególności wybór okładki, koloru stronv i inne, Zamawiający powinien ustalić z Wykonawcą najpóźniej do 30 dni po wykonaniu całości zlecenia, o którym mowa w §1. Wykonawca informuje, że tworzona przez niego prezentacja multimedialna zostanie wykonana z podkładem muzycznym wybranym przez niego i zawierać będzie utwory, które w jego mniemaniu będą odpowiednie dla wykonanego fotoreportażu.

4.7. Podczas uroczystości weselnych Zamawiający zapewnia Wykonawcy:
– miejsce siedzące, napoje oraz posiłki zgodnie z wyborem Zamawiającego
– nocleg

 

§5
Koszty wykonania usługi

 

5.1. Wszelkie negocjacje kosztów usługi, możliwe są tylko do momentu jej wykonania. Wszelkie zmiany należnej kwoty po wykonaniu usługi lub przekazaniu dzieła są nieuwzględniane. Dodatkowe koszty związane z realizacją fotograficznej sesji plenerowej, takie jak dojazd w miejsca plenerowe, koszty wynajęcia pojazdów do zdjęć, odzieży, wejściówki, bilety do obiektów, itp. leżą po stronie Zamawiającego.

5.2. Po zawarciu niniejszej umowy, rezygnacja przez Zamawiającego z dokumentacji fotograficznej jakiejkolwiek części uroczystości określonych w §2 niniejszej umowy nie skutkuje obniżeniem ceny za usługę. Po zawarciu umowy rezygnacja z jakiejkolwiek przyczyny z sesji plenerowej poślubnej i/lub sesji narzeczeńskiej również nie powoduje obniżenia ceny za usługę, chyba że strony wspólnie ustalą inaczej.

5.3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości ________ zł. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie:

• zadatek w wysokości ________ zł.
Warunkiem rezerwacji jest wpłacenie zadatku w momencie podpisania umowy lub na podane przez Wykonawcę konto bankowe w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Zadatek jest bezzwrotny w przypadku rezygnacji z usługi.

• dopełnienie kwoty w wysokości ________ zł płatne do dnia, w którym realizowany jest przedmiot niniejszej umowy

• Koszt usług dodatkowo płatnych wymienionych w punkcie 4.5. umowy wynosi ________ zł.

Płatność za usugi dodatkowe jest wliczona w kwotę podaną w punkcie 5.3. umowy.

5.4. Jeśli Zamawiający zrezygnuje z usług fotograficznych Wykonawcy w terminie krótszym niż miesiąc przed uroczystością, zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

5.5 Jeżeli Wykonawca odstąpi od wykonania umowy w terminie do miesiąca przez uroczystością jest zobowiązany do zwrócenia zadatku Zamawiającemu.

5.6 Wszelkie wpłaty powinny być dokonywane bezpośrednio na konto Wykonawcy. Dane rachunku bankowego do wpłat:

Chmielewscy Sp. z o.o.
ul. Mroza 23a/43
10-691 Olsztyn
mBank: 41 1140 2004 0000 3302 7732 0829

 

§6
Postanowienia końcowe

 

6.1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ewentualne spory między stronami rozstrzygane są przez sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wykonawcy. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa autorskiego.

6.2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

6.2. Dodatkowe uwagi: